Kiedy makulatura przestaje być odpadem? segregacja odpadówUstanowienie kryteriów określających, kiedy makulatura przestaje być odpadem, na  podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 2008/98/WE   w Sprawie Odpadów niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami,   gdy zostały poddane procesowi odzysku i spełniają ścisłe kryteria, opracowane zgodnie   z warunkami prawnymi, określonymi w niniejszych przepisach. Zgodnie z art. 6 ust. 2  wspomnianej dyrektywy Komisja powinna ustanowić takie kryteria dla segregacji odpadów z określonych  materiałów, które należy przyjąć w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, o której mowa w art. 39 ust. 2 tej dyrektywy. W związku z powyższym Komisja przedłożyła  projekt rozporządzenia pod głosowanie w Komitecie ustanowionym z art. 39 dyrektywy.   Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2012 r. Komitet nie wydał pozytywnej opinii w sprawie  projektu rozporządzenia.

Segregacja odpadów - papier, malulatura

Segregacja odpadów – papier, malulatura

Główne obawy wyrażone przez niektóre państwa członkowskie  wiązały się z włączeniem materiału wielowarstwowego w zakres rozporządzenia Komisji,  ponieważ materiał ten zawierający do 25 % materiałów niepapierowych stanowić będzie,   w przypadku niewłaściwej obróbki, zagrożenie dla środowiska. Komisja przyjęła ten fakt   do wiadomości. Podtrzymuje i odsyła jednak ten sam wniosek legislacyjny do Rady,  ponieważ, na mocy art. 3 ust. 5 oraz załącznika I sekcja 3, ta niepapierowa część podlega  odpowiednio obowiązkowi odzyskania i systemowi identyfikowalności.